„Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki”

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Ambulatorium sp. z o.o. w Białogardzie realizuje projekt pn.
„Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki”
Współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, w tym 99 kobiet i 25 mężczyzn, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem.
W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Projekt zakłada objęcie 124 osób (99 kobiet, 25 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi oraz 16 os. (13K, 3M) usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w okresie 36 miesięcy (01.01.2020 – 31.12.2022) w powiatach: białogardzki, świdwiński, drawski, szczecinecki i łobeski. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również objęci teleopieką w postaci opasek monitorujących SOS wraz całodobową obsługą przez Telecentrum Medyczne.
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych, mieszkańców powiatu świdwińskiego, drawskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i łobeskiego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Telefon kontaktowy: + 48 784 353 965

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie RODO
Oświadczenia uczestnika
Umowa uczestnictwa

ZAMÓWIENIE 1
Data publikacji: 23.12.2022 r.
Termin naboru ofert: 02.01.2023 r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia: Opaski monitorujące SOS wraz z ich obsługą przez Telecentrum Medyczne w celu świadczenia usługi opiekuńczej SOS
ZAPYTANIE OFERTOWE #1
ZAPYTANIE OFERTOWE #2
• FORMULARZ OFERTY
• UMOWA (PROJEKT)