Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja2023

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja2023

Realizacja Zadania zleconego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – Edycja 2023”

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „ Wioska Serca im. Jana Pawła II” na
zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizuje zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”,
dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 1 850 595,00 zł.
Całkowita wartość: 1 869 101,00 zł.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO
FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
  wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu
  niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (t.j.Dz.U z 2023 r. poz. 100 z poźn. zm.), które wymagają usługi
  asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
  społecznym.

Zakładane cele Projektu
Wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla min. 61 podopiecznych, jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na terenie Gmin/Miast:
Mysłowice, Katowice i miast ościennych dla następujących adresatów:

 • dla min 8-ga dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w
  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • dla min. 53 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu
  umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27
  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021
  r. poz. 573).
  W tym :
  dla min. 20 osób dorosłych o znacznym sprzężonym stopniu niepełnosprawności
  dla min. 20 osób dorosłych o znaczny stopniu niepełnosprawności
  dla min. 7 osób dorosłych o umiarkowanym sprzężonym stopniu niepełnosprawności
  dla min. 6 osób dorosłych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Projekt zakłada, że min 78,69 % grupy docelowej czyli co najmniej 48 osoby niepełnosprawne, będą stanowiły
  osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:
  -20 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  -20 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i
  trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
  -8 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w
  orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
  osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
Kontakt w sprawie projektu
telefoniczny :

Wsparcie merytoryczne +48 784 353 965
Wsparcie kadrowe +48 666 826 839
Wsparcie administracyjne +48 784 051 490
Koordynator Projektu +48 660 407 777

mailowy: koloniaalfred@gmail.com


Siedziba Fundacji / Biuro Projektu 40-153 Katowice Plac Alfreda 3 (WEŁNOWIEC)

Szczegóły Programu – zobacz na stronie Zobacz na stronie Ministerstwa i Polityki Społecznej
Poniżej zmieściliśmy

„PLIKI DO POBRANIA”

tu możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe
do Projektu w formie edytowalnej.

Skany wypełnionych dokumentów wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności można
wysłać do na mailem. Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu.

Dofinansowanie projektu

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

HARMONOGRAM USŁUG

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DEKLARACJA UCZESTNIKA

ZAKRES CZYNNOŚCI AOOZN

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA

MAŁOLETNI – AKCEPTACJA ASYSTENTA

OŚWIADCZENIE O NIEFIGUROWANIU W RPS

RODO