Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2024

Realizacja Zadania zleconego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – Edycja 2024”

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „ Wioska Serca im. Jana Pawła II”

na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizuje zadanie publiczne

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024”,
dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 2 726 600,00 zł.
Całkowita wartość: 2 786 600 ,00 zł.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO
FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j.Dz.U z 2023 r. poz. 100 z poźn. zm.), które wymagają usługi
asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Zakładane cele Projektu
Wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla min. 70 podopiecznych, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na terenie
Gmin/Miast:
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Tychy, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Będzin
Świętochłowice, Czeladź, Żory i miast ościennych
dla następujących adresatów:

dla min 6-ga dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji dla

min 64 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
W tym :
dla min. 21 osób dorosłych o znacznym sprzężonym stopniu niepełnosprawności
dla min. 25 osób dorosłych o znaczny stopniu niepełnosprawności
dla min. 12 osób dorosłych o umiarkowanym sprzężonym stopniu niepełnosprawności
dla min. 6 osób dorosłych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Projekt zakłada, że min 91,43 % grupy docelowej czyli co najmniej 64 osoby niepełnosprawne, będą
stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

FORMY WSPARCIA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.


Kontakt w sprawie projektu
telefoniczny :
Wsparcie merytoryczne +48 784 353 965
Wsparcie kadrowe +48 666 826 839
Wsparcie administracyjne +48 784 051 490
Koordynator Projektu +48 660 407 777
mailowy: koloniaalfred@gmail.com

Siedziba Fundacji / Biuro Projektu 40-153 Katowice Plac Alfreda 9 (WEŁNOWIEC)

Szczegóły Programu – zobacz na stronie Zobacz na stronie Ministerstwa i Polityki Społecznej
Poniżej zmieściliśmy „PLIKI DO POBRANIA” tu możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe
do Projektu w formie edytowalnej.
Skany wypełnionych dokumentów wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności można
wysłać do nas mailem. Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub pocztą.

Dofinansowanie projektu

PLIKI DO POBRANIA:

PROGRAM AOOzN EDYCJA 2024

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU AOOzN EDYCJA 2024

KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI DO PROGRAMU AOOzN EDYCJA 2024

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA