Projekt

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Realizacja Zadania zleconego przez Ministra rodziny i polityki społecznej przez Miasto Mysłowice pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – Edycja 2023”

Miasto Mysłowice realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U z 2023 r. poz. 100 z poźn. zm.), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 317-36-13 lub (32) 317-36-40.
Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Dofinansowanie projektu: