Zadanie publiczne dla Miasta Mysłowice


Fundacja od lipca 2022 r. realizuje zadanie publiczne miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowane z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizacja zadania publicznego ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Zadanie publiczne realizowane jest na terenie Miasta Mysłowice.

Grupa docelowa: co najmniej 40 osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Mysłowic, w tym:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

co najmniej 6 dzieci

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

co najmniej 22 osoby

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

co najmniej 12 osób

Minimum 28 osób grupy docelowej będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:
– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
– dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zapraszamy do skorzystania z programu bezpłatnego wsparcia osób niepełnosprawnych.
Zapoznaj się z programem, wypełnij dokumenty.
Jak nie wiesz, jak je wypełnić, skontaktuj się z nami, pomożemy.

Dokumenty do pobrania:
AOON MM 2022 – Deklaracja
AOON MM 2022 – Harmonogram
AOON MM 2022 – Kwestionariusz zgłoszeniowy
AOON MM 2022 – Oświadczenie o wyborze asystenta
AOON MM 2022 – Zakres czynności asystenta