Telemedycyna wsparciem sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I SENIOROM „WIOSKA SERCA IM. JANA PAWŁA II”
W PARTNERSTWIE Z GRUPOWĄ PRAKTYKĄ LEKARZY RODZINNYCH „FAMILIA” SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT PN.:

Telemedycyna wsparciem sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

Okres realizacji projektu: 2019.06.01 – 2022.05.31

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 138 uczestników, mieszkańców woj. Śląskiego.

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem.

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt zakłada objęcie 138 osób – w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym poprzez utworzenie 102 miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 4 specjalistycznych i 98 sąsiedzkich). Miejsce realizacji projektu to 28 gmin województwa śląskiego: Siemianowice Śl., Będzin, Czeladź,  Wojkowice, Sławków, Siewierz, Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Piekary Śląskie, Katowice, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Tychy, Sosnowiec, Mikołów, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest rozwój różnorodnych usług opiekuńczych (sąsiedzkich i specjalistycznych) świadczonych w społecznościach lokalnych 28 gmin województwa śląskiego, wykorzystujących nowe technologie telemedyczne, świadczonych dla 138 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym dla 10 osób, w ramach opieki specjalistycznej i 128 osób sąsiedzkiej w okresie 01.06.2019-31.05.2022.

Całkowita wartość projektu: 2 854 078,65 PLN 

Dofinansowanie: 2 425 966,85 PLN

Kontakt telefoniczny: +48 507 778 108