KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

Fundacja pomocy dzieciom i seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Telemedycyna wsparciem sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

Okres realizacji projektu: 2019.06.01 – 2022.05.31

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 138 uczestników, w tym 83 kobiet i 55 mężczyzn, mieszkańców woj. Śląskiego.

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt zakłada objęcie 138 osób – w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym poprzez utworzenie 102 miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu - 4 specjalistycznych i 98 sąsiedzkich). Miejsce realizacji projektu to 20 gmin województwa śląskiego: Siemianowice Śl., Będzin, Czeladź,  Wojkowice, Sławków, Siewierz, Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Piekary Śląskie, Katowice, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Tychy, Sosnowiec, Mikołów.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest rozwój różnorodnych usług opiekuńczych (sąsiedzkich i specjalistycznych) świadczonych w społecznościach lokalnych 20 gmin województwa śląskiego, wykorzystujących nowe technologie telemedyczne, świadczonych dla 138 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym dla 40 osób, w ramach opieki specjalistycznej i 98 osób sąsiedzkiej w okresie 01.06.2019-31.05.2022.

Całkowita wartość projektu: 2 854 078,65 PLN

Dofinansowanie: 2 654 293,14 PLN

Kontakt telefoniczny: +48 507 778 108

NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

DZIĘKUJEMY, ZA TAK LICZNE ZAINTERESOWANIE!

ZAMÓWIENIE 1
Przedmiot zamówieniaCZĘŚĆ I - Zakup urządzeń telemedycznych (138 sztuk opasek monitorujących SOS i 60 zestawów teletransmiterów EKG); CZĘŚĆ II – Obsługa urządzeń przez Telecentrum Medyczne w okresie 36 miesięcy ​
Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2019r., do godz. 10:00.
Status zamówienia: rozstrzygnięte
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PYTANIA I ODPOWIEDZI


ZAMÓWIENIE 2
Przedmiot zamówienia: ​Szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych
Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2019r., do godz. 10:00
Status zamówienia: rozstrzygnięte
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

INNE DOKUMENTY

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ZUS