Statut

STATUT

FUNDACJI POMOCY DZIECIOM I SENIOROM

„WIOSKA SERCA im. JANA PAWŁA II”

Tekst jednolity

na dzień 30.06.2020 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” (zwana w dalszych postanowieniach niniejszego statutu „Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10.03.2006 r., sporządzonym przez notariusza Pawła Chałupczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22 (za Rep. 4465/2006).

3. Fundacja działa na podstawie przepisów:

a. Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami).

b. niniejszego statutu.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Katowice.

5. W celu właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

6. Fundacja może powoływać ośrodki, biura, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

7. Fundacja powołana została na czas nieoznaczony.

§ 2

1. Fundacja używa pieczęci z nazwa Fundacji.

2. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne oraz własne odznaki.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja Wioska Serca im. Jana Pawła II”.

§ 3

Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i osobami w celu realizacji wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub też pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

CELE FUNDACJI I SPOSOBU ICH REALIZACJI

§ 5

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej realizowanej poprzez nieodpłatną działalność statutową, w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, aby wyrównać szanse tych osób, a w szczególności:

a) Sierotom rzeczywistym i społecznym, także niepełnosprawnym,

b) Osobom w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnym,

c) Osobom schorowanym,

d) Osobom samotnie wychowującym dzieci.

2. Celem Fundacji jest również opieka nad zabytkowymi nieruchomościami – w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami – które będą przystosowane do potrzeb prowadzenia w nich rodzinnych domów dziecka, domów opieki, domów samotnej matki.

3. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Prowadzona przez Fundacje odpłatna działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych, a w szczególności budowę nowych obiektów oraz rewitalizację i opiekę zdegradowanymi nieruchomościami, również tymi które stanowią zabytki w rozumieniu przepisów prawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla ich przystosowania do potrzeb Centrum Pomocy obejmującemu docelowo:

a) Rodzinne domy dziecka,

b) Dom opieki dla osób starszych,

c) Dom samotnej matki,

d) Mieszkania rotacyjne dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Wioskę Serca, do czasu usamodzielnienia.

2. Bieżące prowadzenie, utrzymywanie i rozwój Centrum Pomocy wskazanego w punkcie poprzedzającym.

3. Współpracę z urzędami, instytucjami, placówkami naukowymi i organizacjami w celu poszukiwania i doskonalenia rozwiązań w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

4. Upowszechnianie potrzeb oraz form niesienia pomocy osobom potrzebującym.

5. Upowszechnianie problematyki związanej z działalnością statutową Fundacji

a) Poprzez nieopłatne organizowanie konferencji, wykładów, sympozjów.

6. Udzielanie pomocy materialnej i wsparcia finansowego osobom określonym w § 5 pkt 1 niniejszego Statutu.

 

 

MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), wniesionych przez Fundatora.

 

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. Dotacji i subwencji osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,

3. Przychodów ze zbiórek publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów,

4. Odsetek od kapitału,

5. Przychodów ze sprzedaży składników majątku Fundacji,

6. Przychodów z operacji finansowych,

7. Innych przychodów pieniężnych lub rzeczowych,

8. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa jego długi.

 

§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ORGANY FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Rada programowa, o ile zostanie powołana,

3. Zarząd.

 

§ 12

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji.

2. Rada składa się z trzech do pięciu członków pełniących funkcje kontrolne oraz nadzorcze.

3. Pierwszą Radę powołuje Fundator.

4. W skład Rady mogą wchodzić, z zastrzeżeniem pierwszego składu Rady Fundacji, także osoby, wykazujące się współpracą z Fundacją, na podstawie złożonej deklaracji o chęci przystąpienia do Fundacji w charakterze Członka Rady Fundacji oraz po zaakceptowaniu ich kandydatury przez Radę Fundacji w formie uchwały.

5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które:

a) Są Członkami Zarządu Fundacji,

b) Pozostają z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

c) Pozostają z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

d) Były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci osoby fizycznej, złożonej pisemnej rezygnacji skierowanej do zarządu Fundacji, wykluczenie przez Radę w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów lub zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają, bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji, albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Rady Fundacji.

 

§ 13

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia członkostwa w Radzie Fundacji.

4. Podejmowanie uchwał w sprawach utraty członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Ustalanie i zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Fundacji oraz zmian w Regulaminie.

6. Zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu i Rady Programowej oraz zmian w tych regulaminach.

7. Ustalanie i zatwierdzanie Programu Działania Fundacji.

8. Zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji.

9. Przyjmowanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalnością Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

10. Ustalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.

11. Określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację.

12. Powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań, w szczególności komisji merytorycznych związanych z celami Fundacji oraz innych komisji. Komisje działają według zasad określonych uchwałą Rady Fundacji. Uchwała rady Fundacji określa w szczególności zakres oraz sposób działania komisji, skład osobowy, okres na jaki komisja została powołana, budżet komisji.

13. Podejmowanie decyzji w sprawach:

a) Likwidacji Fundacji,

b) Zaciągania zobowiązań przez Zarząd w wysokości przekraczającej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy),

c) Lokaty kapitałów Fundacji,

d) Powoływania i odwoływania ośrodków, biur, przedstawicielstw, filii lub oddziałów Fundacji.

14. Przeprowadzanie czynności kontrolnych związanych z działalnością Fundacji. W ramach tych czynności członkowie Rady Fundacji mogą sprawdzić księgi i dokumenty, dokonywać rewizji majątku oraz żądać od Zarządu i pracowników Fundacji wyjaśnień, pisemnych informacji i sprawozdań.

15. Ustalanie zasad ewentualnego wynagradzania członków Zarządu.

16. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.

17. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji.

18. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

 

§ 14

Rada Fundacji może zobowiązać Zarząd do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez biegłego rewidenta – pomimo braku obowiązku w tym zakresie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Fundacji.

 

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, na żądanie jakiegokolwiek członka Rady i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Radę Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji. Zarząd może brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji. 3. Rada Fundacji jest zwoływana za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Zwołanie Rady Fundacji jest skuteczne także poprzez powiadomienie e-mailem lub faksem.

4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

6. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Rada Fundacji może odwołać Przewodniczącego Rady w każdym czasie.

7. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona Sekretarza Rady w sposób analogiczny jak w pkt 6.

8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

9. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane w głosowaniu jawnym, a w sprawach przewidzianych Statutem w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zarządzi także głosowanie tajne o ile wniosek taki złoży przynajmniej 1/3 członków Rady Fundacji. Z głosowania tajnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji.

10. Funkcje Przewodniczącego, oraz pozostałych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne.

11. Członkowie Rady mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

12. Rada Fundacji uzupełnia skład Rady w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. 13. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących do bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

14. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Fundacji.

15. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 13 i 14 powyżej może mieć miejsce w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie głosowania oraz otrzymali niezbędne materiały do rozpatrzenia sprawy, a tym samym nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji, nieobjętych wcześniejszym powiadomieniem.

 

§ 16

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym w przypadkach:

a) Powołania i odwołania Członków Zarządu,

b) Udzielania absolutorium Członkom Zarządu,

c) Wykluczenia członka z Rady Fundacji.

2. Większością 2/3 (dwie trzecie) wymagają sprawy:

a) Zbycia znaku towarowego, patentu, wzoru użytkowego lub innego tego typu prawa niematerialnego,

b) Wykluczenia i pozbawienia członkostwa w Radzie Fundacji,

c) Likwidacji Fundacji,

d) Uzupełnienia składu Rady Fundacji,

e) Zmiana Statutu.

3. Inne sprawy w niniejszym Statucie wymagają bezwzględnej większości głosów.

 

§ 17

1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową. O ilości i składzie decyduje wyłącznie rada Fundacji, przy czym liczba członków Rady Programowej nie powinna być niższa niż trzy osoby i nie większa niż piętnaście osób.

2. Członkami Rady Programowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Wniosek w sprawie powołania na członka Rady programowej może składać Zarząd oraz każdy Członek Rady Fundacji.

3. Na członków Rady programowej mogą zostać powołane osoby, które cieszą się nienaganną opinią i autorytetem, o szczególnej wiedzy z zakresu oświaty, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologii opieki nad osobami starymi, chorymi a także architektury, budownictwa, ekonomii, prawa, medycyny i innych dziedzin.

4. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym, który winien wskazywać główne kierunki działania Fundacji, inicjować programy Fundacji oraz wydawać opinie w sprawach zleconych przez Radę Fundacji lub Zarząd oraz propagować cele, dla których realizacji Fundacja została stworzona.

5. Każdy członek rady programowej jest wybierany na czas określony lub na czas nieokreślony, w zależności od uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

6. Mandat członka Rady Programowej wygasa z chwilą upływu okresu, na jaki został powołany, z chwilą rezygnacji, śmierci członka lub odwołania zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji.

7. Członkom Rady programowej nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej. Wniosek w tej sprawie może również złożyć Zarząd.

8. Rada Programowa działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez Radę Fundacji.

 

§ 18

1. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Posiedzenia Rady Programowej winny odbywać się dwa razy w roku. Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz Rady programowej listami poleconymi na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Do udziału w posiedzeniu Rady Programowej jej Przewodniczący może zaprosić osoby trzecie.

4. Z posiedzenia Rady Programowej Sekretarz sporządza protokół.

5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 18¹

1. Rada Fundacji może powołać Honorowego Prezesa Fundacji. Honorowy Prezes Fundacji nie wchodzi w skład Zarządu i nie przysługują mu uprawnienia członka z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Honorowy Prezes Fundacji ma prawo brać udział w posiedzeniach i pracach Zarządu z głosem doradczym oraz pełnić funkcje reprezentacyjne.

 

§ 19

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołanego przez Fundatora.

3. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.

4. Zarząd powoływany jest na wspólną dwuletnią kadencję.

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w zarządzie lub odwołania członka Zarządu, rada Fundacji niezwłocznie dokonuje wyborów uzupełniających, przy czym kadencja Zarządu nie ulega zmianie (kooptacja).

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z upływem okresu na jaki został powołany, na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie lub złożenia rezygnacji bądź długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

§ 21

1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji nie przekazanych przez Radę Fundacji do kompetencji innych organów, w tym:

a) Uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji; plany są przedstawiane Radzie Fundacji do kompetencji do akceptacji, które je zatwierdza i przekazuje do realizacji,

b) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

d) Organizowanie biur, filii, oddziałów, zgodnie z uchwałami Rady Fundacji,

e) Zatrudnianie pracowników,

f) Udzielanie pełnomocnictw,

g) Realizacja uchwał Rady Fundacji.

 

§ 22

Zarząd może korzystać z pomocy osób trzecich, działających dla Zarządu.

 

§ 23

1. Formy i zasady działania zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin, zatwierdzony przez Radę Fundacji.

2. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę, którego określa Rada fundacji. Wynagrodzenie nie może przekraczać 1,5 – krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:

i. każdy członek Zarządu samodzielnie w zakresie czynności zwykłego zarządu,

ii. dwóch członków Zarządu działających łącznie w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

2. Do zakresu zwykłego zarządu należą czynności, których kwota zobowiązania nie przekracza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 25

Zabronione jest:

1. Udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazanie majątku ma nastąpić nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ZMIANA STATUTU I ZMIANA CELU FUNDACJI

§ 26

Zmiana Statutu, z wyjątkiem § 28, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

2. W uchwale o likwidacji Rada Fundacji powołuje Likwidatora lub Komisję Likwidacyjną, może również uchwalić Regulamin Likwidacji, jeśli uzna to za konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia likwidacji.

 

§ 28

Środki majątkowe pozostałe do przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele wskazane przez Radę Fundacji.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Katowice, 30 lipca 2020 r.

 

Zarząd Fundacji:

Adam Dzieża – Prezes Zarządu