KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

DDOM Wioski Serca w Katowicach

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: 

DDOM Wioski Serca w Katowicach 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2021-09-30

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób - uczestników wsparcia, mieszkańców woj. Śląskiego.

Grupa docelowa osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenie, zamieszkujące podregion katowicki.

W projekcie realizowane będą usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu.

Cel główny projektu: Celem głównym proj. jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+, w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

 

ZAMÓWIENIE 1
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu do rehabilitacji na potrzeby DDOM („Dzienny Dom Opieki Medycznej”) Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 11.10.2019r. do godz. 10:00

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

ZAMÓWIENIE 2
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w charakterze lekarzy / specjalistów dla potrzeb  Dziennego Domu Opieki Medycznej  Wioski Serca w Katowicach, przy Placu Alfreda 3.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

ZAMÓWIENIE 3
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń DDOM  Wioski Serca
w Katowicach.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

ZAMÓWIENIE 4
Przedmiot zamówienia: Transport z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) Wioski Serca w Katowicach i powrót do miejsca zamieszkania.  

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

 

ZAMÓWIENIE 5
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

 

ZAMÓWIENIE 6
Przedmiot zamówienia: Zakup usług medycznych – badań diagnostycznych.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)