KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

Projekt pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług  Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II",

współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Projekt zakłada przeprowadzenie prac adaptacyjno-budowlanych w budynkach poprzemysłowych XIX-wiecznej Kolonii  Alfreda w Katowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia celem utworzenia Centrum Usług Społecznych dla Rodziny, prowadzącego działania na rzecz zmniejszania problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Beneficjent: Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom "Wioska Serca im. Jana Pawła II".

Okres realizacji: 01.06.2017 r. - 31.03.2021 r.

Działania inwestycyjne w projekcie stanowią uzupełnienie do działań „miękkich”, będących głównym i podstawowym celem działań Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom jako Wnioskodawcy projektu. Tak podjęty proces rewitalizacji Kolonii Alfred pozwala na kompleksową odnowę obszaru.

Dla realizacji projektu „Centrum Społecznościowe Wioska Serca im. Jana Pawła II w Katowicach” Fundacja pozyskała na zasadzie 10-letniej dzierżawy od miasta Katowice teren wraz z położonymi na nim 3 budynkami, w których znajdują się 4 lokale mieszkalne z następującym przeznaczeniem:

 • 3 lokale przeznaczone na rodzinne domy dziecka (w tym jeden lokal został już wyremontowany);
 • 1 lokal przeznaczony na prowadzenie działań zaplanowanych przez Centrum Społecznościowe w związku z prowadzeniem aktywizacji społeczno-gospodarczej zapobiegającej ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu rodziny (usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, zajęcia z asystentem rodziny, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, trening umiejętności społecznych i wychowawczych, pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, pomoc w integracji rodziny, zajęcia animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży rozwijające ich kompetencje, prelekcje podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny).

Działania inwestycyjne, objęte przedmiotowym projektem, przewidują przeprowadzenie następujących prac w 3 lokalach (2 budynkach):

 • prace remontowe i adaptacyjne,
 • modernizacja i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
 • wewnętrzne ocieplenie ścian zewnętrznych (ze względu na zabytkowy charakter budynków),
 • odnowienie elewacji budynków,
 • montaż ekologicznych systemów ogrzewania lokali (3 szt. pompy ciepła o mocy 7,5 kWt każda), zasilanych OZE (powietrze),
 • montaż źródeł wytwórczych energii elektrycznej (3 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,71 kWp), zasilanych OZE (słońce),
 • wyposażenie lokali,
 • zagospodarowanie zieleni wraz z montażem elementów małej architektury (na powierzchni 0216 ha),
 • zainstalowanie zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego.

Powyższe działania inwestycyjne zostaną uzupełnione pracami w zakresie przygotowania projektu do realizacji (opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich i elementów biznes planu z AKK i analizą potrzeb) oraz nadzorem nad realizacją robót budowlanych (nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, inżynier kontraktu).

Rezultatem realizacji projektu będzie wyremontowana infrastruktura techniczna 3 lokali (w dwóch budynkach - przy Placu Alfreda nr 4 i 9), która przygotowana będzie do prowadzenia działalności Centrum Społecznościowego Wioski Serca im. Jana Pawła II w Katowicach. Na obszarze 0,216 ha zrewitalizowanego obszaru poprzemysłowego powstanie Wioska Serca, realizująca program aktywizacji społeczno-gospodarczej zapobiegającej ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu rodziny. Wioskę zamieszkiwać będą dzieci i opiekunowie (28 osób) w ramach prowadzonej przez Fundację działalności pieczy zastępczej, wspomaganej działalnością Centrum Usług Społecznych poprzez poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, organizację szkoleń, konferencji, imprez kulturalno-edukacyjnych oraz integracyjnych. Z Wioski Serca rocznie korzystać będzie 936 osób, a cały obszar Kolonii Alfreda - dziś zaniedbany i nieużyteczny, zamieszkiwany przez 52 osoby - zostanie społecznie i infrastrukturalnie zrewitalizowany, nabywając nowych funkcji oferowanych lokalnej społeczności, zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji Miasta Katowice.

Zamówienia w projekcie

ZAMÓWIENIE 1

Data publikacji: 24.04.2017r.
Termin naboru ofert: 26.05.2017r. do godz. 15:00
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów budowlanych, opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - elementy biznes planu, analiza potrzeb dla projektu pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II"

ZAMÓWIENIE 2

Data publikacji: 29.12.2017r.
Termin naboru ofert: 30.03.2018r. do godz. 15:00
Przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem, w tym: nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski, inżyniera kontraktu oraz promocja projektu pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II"

ZAMÓWIENIE 3

Data publikacji: 22.11.2018r.
Termin naboru ofert: 24.12.2018r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia: Prace remontowo-budowlane i montażowe w budynku parterowym Alfreda 4 i w budynku jednopiętrowym Alfreda 9 wraz z termomodernizacją i termoizolacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznych i źródeł ciepła w ramach projektu pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II"

ZAMÓWIENIE 3 KONTYNUACJA

Data publikacji: 07.10.2019r.
Termin naboru ofert: 22.10.2019r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja prac remontowo-budowlanych i montażowych w budynku parterowym Alfreda 4 i w budynku jednopiętrowym Alfreda 9 wraz z termomodernizacją i termoizolacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznych i źródeł ciepła w ramach projektu pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II" 

 

ZAMÓWIENIE 3.4.5

Data publikacji: 16.12.2020r.
Termin naboru ofert: 31.12.2020r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja realizacji robót remontowo-budowlanych - Część I
Zabezpieczenie obszaru poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego - Część II
Zagospodarowanie terenu - Część III

 

ZAMÓWIENIE 4

Data publikacji: 05.05.2020r.
Termin naboru ofert: 08.05.2020r. 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zabezpieczenia obszaru - zewnętrznego systemu monitorinu wizyjnego w ramach projektu pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II" 

TRYB - Rozeznanie rynku w formie zapytania cenowego

 

 

ZAMÓWIENIE 4

Data publikacji: 14.08.2020r.
Termin naboru ofert: 24.08.2020r. do  godz. 9:00
Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych.

 

ZAMÓWIENIE 4.2

Data publikacji: 10.09.2021r.
Termin naboru ofert: 20.09.2021r. do godz. 09:00
Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych – Plac Alfreda 9.

 

Zapytanie ofertowe zmiana 2021.09.15

Zmiana dotyczy:

CZĘŚĆ II: Dostawa następującego wyposażenia meblowego:

1. Kredens kuchenny: 2 szt.

Było: Parametry techniczne: kredens musi składać się z 3-5 szafek stojących, w tym:

- jednej szafki o szer. min. na jeden zlewozmywak jednokomorowy;

- drugiej z min. 3 szufladami,

- trzeciej o szer. umożliwiającej zabudowę kuchenki z piekarnikiem o wym. 50 x 85 x 60 cm, która będzie ustawiona w linii kredensu.

Jest: Parametry techniczne: kredens musi składać się z 3-5 szafek stojących, w tym:

- jednej szafki o szer. min. na jeden zlewozmywak jednokomorowy;

- drugiej z min. 1 szufladą,

- trzeciej o szer. umożliwiającej zabudowę kuchenki z piekarnikiem o wym. 50 x 85 x 60 cm, która będzie ustawiona w linii kredensu.

Załącznik: Zapytanie ofertowe zmiana 2021.09.15

 

Zapytanie ofertowe zmiana 2021.09.17

Zmiana dotyczy:

CZĘŚĆ III:

Dostawa następującego sprzętu AGD:

Było:

 1. Lodówka 2 szt.

Kolor: srebrny.  Nie do zabudowy.  Wolnostojąca. Wymiary: szer. x wys. x gł.-->   48-60 cm x 85-185 cm x 50-67 cm.  Pojemność chłodziarki/zamrażarki: min. 61 l / 24 l.  Poziom hałasu: max. 40 dB.  Bezszronowa (No Frost).  Możliwość zmiany kierunku drzwi.  Dostawa, wniesienie i montaż.

 1. Kuchnia z piekarnikiem 2 szt.

Kolor: biały. Elektryczna.  Wolnostojąca. Wymiary: szer. x wys. x gł.-->  50-60 cm x 85 x 60 cm.  Klasa energetyczna A. Funkcja czyszczenia parowego piekarnika.  Dostawa, wniesienie i montaż.

Jest:

 1. Lodówka 2 szt.

Kolor: srebrny.  Nie do zabudowy.  Wolnostojąca. Wymiary: szer. x wys. x gł.-->   45-60 cm x 85-185 cm x 45-67 cm.  Pojemność chłodziarki/zamrażarki: min. 61 l / 24 l.  Możliwość zmiany kierunku drzwi.  Dostawa, wniesienie i montaż.

 1. Kuchnia z piekarnikiem 2 szt.

Kolor: biały. Elektryczna.  Wolnostojąca. Wymiary: szer. x wys. x gł.-->  50-60 cm x 85 x 60 cm.  Klasa energetyczna A. Dostawa, wniesienie i montaż.

Załącznik: Zapytanie ofertowe zmiana 2021.09.17

 

ZAMÓWIENIE 6

Data publikacji: 30.08.2021 r.
Termin naboru ofert: 07.09.2021 r. do godz. 08:00
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.