„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

                                                        

 

Ogłaszamy nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany poprzez świadczenie:

 1. Opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy w miejscu wskazanym przez uczestnika, które otrzyma pozytywną opinię lub w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym:
 • uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
 • opieka do 14 dni,
 • realizacja zadań związanych  z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.

2. Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w wymiarze 240 godzin na rok w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

 • realizacja działań: terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, asystenckich,
 • organizacja zajęć integracyjnych w formie gier i zabaw oraz wyjść towarzyskich,
 • wsparcie samodzielnego funkcjonowania.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu i zamieszkuje w gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

Wsparcie skierowane jest do 156 osób, mieszkańców z miasta Katowice, Mysłowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Siemianowice Śląskie.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Informujemy, że osoby chętne do udziału w Programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem osób będących członkami rodzin, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu oraz spełniające następujące wymagania:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskania kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2. Osoby posiadające, co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł (np. usługi „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 660 407 777 lub 784 353 965.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 5. Oświadczenie Opiekuna o innych formach wsparcia.
 6. Regulamin.

 

Dofinansowanie projektu:

Załączniki:
1. Regulamin

2. karta zagłoszenia

3. karta FIM

4. RODO

5. Oświadczenie opiekuna

6. Program-OW.