KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

naglowek 65 01
 

 

 

"Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

 

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2022-12-31

Dofinansowanie: 1 771 457,15 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w szczególności subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Grupa docelowa proj. to 80 os.niesamodzielnych (48 K/32 M) oraz 7 os. kadry medycznej Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.

 

 

ZAMÓWIENIE NR 1

Termin składania ofert: 28.08.2020 do godz. 10.00

Przedmiot zamówienia: Urządzenia telemedyczne wraz z ich obsługą przez Telecentrum Medyczne.

Status zamówienia: zakończono

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANIE 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA (PROJEKT)

FORMULARZ OFERTY

INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA