KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki, czasami porzucają dzieci bądź pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu lub życiu dzieci.

 Szukamy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka (więź - nawiązywanie i rozbudowanie stałych relacji, strata, komunikacja, poczucie wartości). Kandydaci zapoznają się z doświadczeniami rodzin, które już sprawują piecze zastępczą.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki (zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo - wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza - namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby. Jeżeli dziecko nie ma szans na adopcję, to rodzina zastępcza jest najlepszym rozwiązaniem dla jego prawidłowego rozwoju. Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest bardzo trudna i odpowiedzialna, musi być więc przemyślana. Warto sobie zadać kilka pytań: dlaczego chcemy podjąć się tej tak trudnej roli? Czy sobie poradzimy z tym wyzwaniem? Jak to będzie wyglądało? Czy damy dziecku wystarczająco dużo miłości i opieki? Trzeba wiedzieć czy chcemy to robić i czy jest to słuszna decyzja? Na te i inne pytania warto sobie odpowiedzieć zanim podejmiemy decyzję o przyjęciu dziecka do własnej rodziny. Musimy mieć świadomość, że czasami może być trudno. Tak jak w każdej rodzinie mogą pojawiać się problemy, np. gdy dziecko zachoruje, gdy zacznie chodzić do szkoły, gdy pojawią się trudności wychowawcze, czy inne nieprzewidziane wcześniej sytuacje. Przyszli rodzice zastępczy muszą brać pod uwagę wszystkie trudne przeżycia na jakie było narażone dziecko przez własnych rodziców biologicznych. Dziecko, które było zaniedbywane przez osoby bliskie potrzebuje znacznie więcej czasu aby ponownie zaufać dorosłym. Musimy dać mu czas na oswojenie się z nową dla niego rzeczywistością. Dziecko nie rodzi się o określonych cechach zachowania, nie rodzi się dobre bądź złe. To od wychowania przez rodziców, tradycji, zwyczajów i zasad panujących w danej rodzinie zależy jego prawidłowe funkcjonowanie.

 Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość. Chcesz poświęcić swój czas i dać miłość dzieciom - Fundacja udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu.

CO TO JEST RODZINA ZASTĘPCZA, JAK DOKONUJE SIĘ JEJ DOBORU WZGLĘDEM DZIECKA ?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadą nie rozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 39. ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 575) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona,
 • rodzina zastępcza niezawodowa,
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka

Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo.

Rodziny niezawodowe to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby
z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

Rodziny zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości do 1000 zł, a także wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż kwota 2.000 zł miesięcznie (brutto). W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub - w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku tego typu rodzin przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł (wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby i stanu zdrowia umieszczonych dzieci), przy czym rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie także za okres pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ,?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o stanie zdrowia, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego
  i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

RODZINA ZASTĘPCZA TO NIE TO SAMO CO ADOPCJA!

RÓŻNICE MIĘDZY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ A ADOPCJĄ

Rodzina Zastępcza - to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z kryzysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością rodziców lub ich chorobą, niekiedy w związku z ich czasową nieobecnością. W przeciwieństwie do adopcji nie jest związana z powstaniem więzi prawnych, a jedynie ze sprawowaniem pieczy nad dzieckiem. Forma czasowa, czyli zakładająca powrót dzieci do rodziców biologicznych wtedy, gdy będą oni zdolni ponownie zaopiekować się swoimi dziećmi. W praktyce nie zawsze udaje się to rodzicom biologicznym, a czasami dzieci spędzają w opiece zastępczej całe dzieciństwo.

Adopcja (przysposobienie) - to przyjęcie do rodziny dziecka, pozbawionego możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej. Adopcję każdorazowo orzeka sąd, na wniosek rodziców adopcyjnych. Dziecko adoptowane uzyskuje takie samo prawa i obowiązki jak dziecko biologiczne, prawa te powstają w stosunku do rodziców adopcyjnych oraz ich krewnych. Więzy prawne z rodziną biologiczną ulegają zerwaniu. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra.

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do swojej rodziny, a także zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego, prosimy o kontakt z Fundacją Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” pod numerem telefonu kom. 507 778 108 lub pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.