Bezpłatna opieka medyczna – Projekt pn.: „DDOM Wioski Serca w Katowicach”

Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej „Wioska Serca” w Katowicach

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „DDOM Wioski Serca w Katowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej „Wioski Serca” mieści się przy Pl. Alfreda 3 w Katowicach-Wełnowcu.

W okresie realizacji projektu tj. od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2022 r. wsparciem objęliśmy 76 osób niesamodzielnych, który ukończyli 60 rok życia.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.,  zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas w ramach 15 utworzonych miejsc dla osób niesamodzielnych. Jednak z uwagi na fakt braku finansowania ze środków publicznych od 1 marca 2022 r. w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej „Wioski Serca” w Katowicach oferuje bezpłatną formę rehabilitacji i opieki medycznej dla osób starszych, w szczególności niesamodzielnych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem DDOM jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Projekt realizowany jest w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których odbywa się rehabilitacja/fizjoterapia, terapia zajęciowa oraz opieka medyczna. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w DDOM jednoczasowo może przebywać do 15 pacjentów.

W ramach pobytu otrzymują oni wsparcie w zakresie:

 • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
 • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, opieka pielęgniarska,
 • rehabilitacji/fizjoterapii.

Uczestnicy mogą przebywać w DDOM Wioski Serca w Katowicach od 30 do 120 dni roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Długość pobytu uzależniona jest od faktycznych potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Pacjentami DDOM mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

 • są osobami niesamodzielnymi po 60 roku życia,
 • zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w  najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 • skierowanie przez lekarza POZ lub lekarza w szpitalu (Załącznik nr 1),
 • poziom samodzielności w skali Barthel 40-65 punktów (Załącznik nr 2),
 • nie są wyłączone z możliwości skorzystania z DDOM i nie korzystają z takiego samego wsparcia w innym projekcie,
 • posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej „Wioski Serca” w Katowicach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 666 826 839.


Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„DDOM Wioski Serca w Katowicach”     

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 28.02.2022

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn, mieszkańców woj. śląskiego

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są  usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu

Cel główny projektu: Celem głównymjest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+ w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

Całkowita wartość projektu             1 288 087,84

Wydatki kwalifikowane                   1 288 087,84

Dofinansowanie                                1 197 921,69

Pliki do pobrania:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Załącznik nr 1 – Skierowanie lekarza POZ.
 2. Załącznik nr 2 – Karta Barthel.
 3. Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa.
 4. Załącznik nr 4 – Formularz rekrutacyjny.
 5. Załącznik nr 5 i 6 – Oświadczenia
 6. Załącznik nr 7 – Oświadczenia kwalifikujące
 7. Załącznik nr 8 – Oświadczenia o statusie uczestnika.
 8. Załącznik nr 9 – oświadczenie o rezygnacji.
 9. Oświadczenie o zamieszkaniu w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 10. Zgoda na transport
 11. Regulamin uczestnictwa