„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”

        
 

Projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023” finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Program realizowany jest przez Fundację na terenie Katowic oraz Mysłowic.

Planowana liczba uczestników łącznie z obszaru Miasta Mysłowice i Miasta Katowice:

6 os.: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

35 os. dorosłych pow. 16 roku życia: Minimum 32 osoby grupy docelowej będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
 • dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W tym osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • stopniu znacznym (13 os.),
 • stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną (13 os.),
 • stopniu umiarkowanym (4 os.),
 • stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną (5 os.).

Udało nam się otrzymać dofinansowanie na realizację tego zadania na cały 2023 r. w kwocie 1 208 580,91 zł.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Regulamin.
 3. Karta zgłoszenia do programu.
 4. Zakres czynności.
 5. Harmonogram.
 6. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.
 7. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 8. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

 

Zapraszamy do skorzystania z programu bezpłatnego wsparcia osób niepełnosprawnych.
Zapoznaj się z programem, wypełnij dokumenty.
Jak nie wiesz, jak je wypełnić, skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Dokumenty do pobrania:

1.-Uczestnik-deklaracja

2.-Uczestnik-regulamin

3.-Uczestnik-Karta-zgloszenia-do-programu

4.-Uczestnik-Zakres-czynnosci-w-ramach-uslug-AOOZN

5.-Uczestnik-Oswiadczenie-o-wyborze-asystenta

6.-Uczestnik-harmonogram-uslug

7.-Klauzula-informacyjna-RODO

8.-Maloletni_Akceptacja-asystenta

9.-Oswiadczenie-o-niefigurowniu-w-RSP