„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”


Projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Program realizowany jest przez Fundację na terenie Katowic i Mysłowic.

Planowana liczba uczestników łącznie z obszaru Miasta Mysłowice i Miasta Katowice:

9 os.: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

58 os. dorosłych pow. 16 roku życia: Minimum 28 osób grupy docelowej będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
 • dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W tym osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • stopniu znacznym (32 os.),
 • stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną (6 os.),
 • stopniu umiarkowanym (16 os.),
 • stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną (4 os.).

Udało nam się otrzymać dofinansowanie na realizację tego zadania na cały 2022 r. w kwocie 1 841 403,71 zł.

 

Zapraszamy do skorzystania z programu bezpłatnego wsparcia osób niepełnosprawnych.
Zapoznaj się z programem, wypełnij dokumenty.
Jak nie wiesz, jak je wypełnić, skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Dokumenty do pobrania:
1. Uczestnik – deklaracja
2. Uczestnik – regulamin
3. Uczestnik – Karta zgłoszenia do programu
4. Uczestnik – Zakres czynności w ramach usług AOOZN
5. Uczestnik – Oświadczenie o wyborze asystenta
6. Uczestnik – harmonogram usług
7. Klauzula informacyjna RODO
8. Małoletni – Akceptacja asystenta
9. Oświadczenie o niefigurowaniu w RSP