KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

usugi teleopieki REKRUTACJA 01

 

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, w tym 99 kobiet i 25 mężczyzn, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem.W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.Projekt zakłada objęcie 124 osób (99 kobiet, 25 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi oraz 16 os. (13K, 3M) usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w okresie 36 miesięcy (01.01.2020 - 31.12.2022) w powiatach: białogardzki, świdwiński, drawski, szczecinecki i łobeski. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również objęci teleopieką w postaci opasek monitorujących SOS wraz całodobową obsługą przez Telecentrum Medyczne.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych, mieszkańców powiatu świdwińskiego, drawskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i łobeskiego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Wydatki kwalifikowane: 5 742 223,52 zł
Dofinansowanie: 5 355 572,60 zł

Telefon kontaktowy: + 48 784 353 965

 

 
Uczestnikami Projektu mogą być kobiety i mężczyźni, którzy:

- ukończyli 60 rok życia,

- zamieszkują na terenie powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, drawskiego, szczecineckiego i łobeskiego,

- są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

- są osobami niepełnosprawnymi (wraz z  ich rodzinami).

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające kryteria dodatkowe:  

  1. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej -  701 zł/dla osoby w rodzinie – 528 zł), o którym mowa w ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
  2. osoba/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  1. oświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  1. osoba niesamodzielna bez kryterium dochodowego (z uwzględnieniem indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej)
  1. osoba lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób/rodzin nie będzie powielał działań otrzymanych z PO PŻ

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (USŁUGI SĄSIEDZKIE)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA)

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników projektu:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA ORAZ STATUSIE NA RYNKU PRACY

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kandydata na Opiekuna Sąsiedzkiego wskazuje Uczestnik Projektu.

Opiekun Sąsiedzki powinien być:

- osobą zaufaną,

- mieszkającą w sąsiedztwie uczestnika projektu,

- zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej przez okres udziału w projekcie,

- deklarującą chęć odbycia obowiązkowego szkolenia (finansowanego w ramach projektu).

Opiekun Sąsiedzki zostanie zatrudniony na postawie umowy zlecenie w wymiarze 30 h miesięcznie przez okres realizacji projektu (maksymalnie 36 miesięcy) a jego wynagrodzenie będzie wynosić 600 zł, na które składają się składowe wynagrodzenia tj. wynagrodzenie netto, składki społeczne płacone przez ubezpieczonego, składka zdrowotna, składki społeczne płacone przez płatnika składek oraz zaliczka na podatek dochodowy, w zależności od Oświadczenia do umowy zlecenia Opiekuna Sąsiedzkiego przez okres realizacji projektu (maksymalnie 36 miesięcy).

Dokumenty rekrutacyjne dla Opiekunów:

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPIEKUNA

OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA

OŚWIADCZENIE_RODO DLA OPIEKUNA

DZIENNIK CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZYCH

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - OPIEKUN

OŚWIADCZENIE O PRZEPRACOWANYCH GODZINACH DLA OPIEKUNA SĄSIEDZKIEGO

OŚWIADCZENIE O PRZEPRACOWANYCH GODZINACH DLA OPIEKUNA SĄSIEDZKIEGO - wersja czarno biała 

DOKUMENTY NALEŻY WYDRUKOWAĆ W KOLORZE !

 

 

 

         

 

Zamówienie 1

Termin realizacji: 17.12.2019 r.

Podmiot zamówienia: Opaski monitorujące SOS wraz z ich obsługą przez Telecentrum Medyczne w celu świadczenia usługi opiekuńczej SOS.

Status zamówienia: zakończone