KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

usugi teleopieki REKRUTACJA 01

 

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, w tym 99 kobiet i 25 mężczyzn, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem.W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.Projekt zakłada objęcie 124 osób (99 kobiet, 25 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi oraz 16 os. (13K, 3M) usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w okresie 36 miesięcy (01.01.2020 - 31.12.2022) w powiatach: białogardzki, świdwiński, drawski, szczecinecki i łobeski. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również objęci teleopieką w postaci opasek monitorujących SOS wraz całodobową obsługą przez Telecentrum Medyczne.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych, mieszkańców powiatu świdwińskiego, drawskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i łobeskiego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Telefon kontaktowy: + 48 784 353 965

 

 
Uczestnikami Projektu mogą być kobiety i mężczyźni, którzy:

- ukończyli 60 rok życia,

- zamieszkują na terenie powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, drawskiego, szczecineckiego i łobeskiego,

- są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

- są osobami niepełnosprawnymi (wraz z  ich rodzinami).

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające kryteria dodatkowe:  

  1. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej -  701 zł/dla osoby w rodzinie – 528 zł), o którym mowa w ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
  2. osoba/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  1. oświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  1. osoba niesamodzielna bez kryterium dochodowego (z uwzględnieniem indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej)
  1. osoba lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób/rodzin nie będzie powielał działań otrzymanych z PO PŻ

 

Opiekun Sąsiedzki powinien być:

- osobą zaufaną,

- mieszkającą w sąsiedztwie uczestnika projektu,

- zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej przez okres udziału w projekcie,

- deklarującą chęć odbycia obowiązkowego szkolenia (finansowanego w ramach projektu).

Opiekun Sąsiedzki zostanie zatrudniony na postawie umowy zlecenie w wymiarze 30 h miesięcznie przez okres realizacji projektu (maksymalnie 36 miesięcy) a jego wynagrodzenie będzie wynosić 600 zł brutto.

Kandydata na Opiekuna Sąsiedzkiego wskazuje Uczestnik Projektu.

 

Dokumenty do rekrutacji uczestników:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKIE

OŚWIADCZENIE O OSIĄGANYM DOCHODZIE

 

DOKUMENTY NALEŻY WYDRUKOWAĆ W KOLORZE !

 

 

 

         

 

Zamówienie 1

Termin realizacji: 17.12.2019 r.

Podmiot zamówienia: Opaski monitorujące SOS wraz z ich obsługą przez Telecentrum Medyczne w celu świadczenia usługi opiekuńczej SOS.

Status zamówienia: zakończone